Lệnh nhanh là gì?

Lệnh nhanh được thực hiện theo giá thị trường hiện hành trong thời gian nhanh nhất khi người dùng đặt lệnh.

Khi đặt lệnh thị trường, bạn có thể chọn [Tổng số XU] đối với lệnh mua hoặc [Khối lượng ASA] đối với lệnh bán.

Ví dụ: Nếu bạn muốn mua ASA bằng một số tiền nhất định, chẳng hạn như 1.000.000 XU, thì bạn có thể đặt lệnh nhanh bằng cách nhập số XU bạn muốn mua. Nếu bạn muốn mua ASA theo một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số dư khả dụng của mình, thì hãy đặt lệnh bằng cách chọn [Tỷ lệ phần trăm].

Chọn lệnh nhanh trên Tiki App

Chọn lệnh nhanh trên website

Lệnh nhanh khác lệnh chờ như thế nào?

Lệnh nhanh là kế hoạch đặt lệnh mua hoặc bán ngay lập tức theo mức giá tốt nhất hiện có. Lệnh này được thực hiện dựa trên các lệnh chờ đã nằm trong sổ lệnh, nghĩa là lệnh thị trường phụ thuộc vào thanh khoản sẽ được hoàn tất của thị trường. Không giống như lệnh chờ đã nằm trên sổ lệnh và chờ người nào đó thực hiện lệnh, lệnh nhanh được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện hành.

Lưu ý:

  • Lệnh nhanh là các giao dịch được thực hiện trong thời gianh nhanh nhất theo giá thị trường hiện hành.
  • Lệnh nhanh giúp tăng khả năng lệnh được khớp, nhưng vẫn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Làm thế nào để đặt lệnh mua nhanh?

Đầu tiên hãy quan sát sổ lệnh, sẽ có những lệnh chờ bán ở bên tay phải. Khi đặt lệnh mua nhanh thì hệ thống sẽ cố gắng khớp với những lệnh chờ bán và ưu tiên mức giá tốt nhất cho bạn (từ nhỏ đến lớn), ví dụ trong trường hợp này là sẽ khớp dần từ mức giá 548 trở lên.

Nhập giá trị XU mà bạn muốn dùng để mua ASA vào ô [Số XU sử dụng]

Khối lượng mua được và tổng giá trị mua cuối cùng sẽ tuỳ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế sau khi đã khớp lệnh hoàn toàn.

Làm thế nào để đặt lệnh bán nhanh?

Đầu tiên hãy quan sát sổ lệnh, sẽ có những lệnh chờ mua ở bên tay trái. Khi đặt lệnh bán nhanh thì hệ thống sẽ cố gắng khớp với những lệnh chờ mua và ưu tiên mức giá tốt nhất cho bạn (từ cao xuống thấp), ví dụ trong trường hợp này là sẽ khớp dần từ mức giá 546 XU trở xuống.

Nhập giá trị ASA mà bạn muốn dùng để bán vào ô [KL Astra]

Khối lượng mua được và tổng giá trị mua cuối cùng sẽ tuỳ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế sau khi đã khớp lệnh hoàn toàn.