Nếu bạn sở hữu Astra trên ví Astra cá nhân hoặc nên tảng khác, bạn có thể chuyển Astra từ đó vào tài khoản Tiki.

Để nhận Astra bạn cần

1. Biết địa chỉ nhận Astra trên Tiki
2. Ví cá nhân chứa Astra, ví dụ như Astra Wallet.

Hướng dẫn từng bước trên ứng dụng Tiki

1. Mở úng dụng Tiki Exchange, bấm vào [Tài Sản], rồi bấm [Nhận].

2. Sao chép và dán địa chỉ nhận Astra vào ví mà bạn đang rút Astra, để chuyển Astra vào tài khoản Exchange.

Ngoài ra, bạn có thể quét mã QR để nhập địa chỉ nhận Astra vào ví bạn đang rút Astra.

3. Sau khi xác nhận giao dịch trên ứng dụng mà bạn định rút Astra, giao dịch sẽ được xử lý. Astra sẽ được ghi nhận vào tài khoản Exchange của bạn sau khi giao dịch xử lý thành công.

Lưu ý
Nếu bạn chuyển ít hơn 1 ASA, Exchange sẽ không ghi nhận được giao dịch.

4. Bạn có thể kiểm tra trạng thái nhận Astra trong
[Lịch sử thay đổi số dư] — [Nạp].

Hướng dẫn từng bước trên trang web Exchange

1. Đăng nhập vào Exchange và nhấn vào [Nhận ASA].

2. Sao chép và dán địa chỉ nhận Astra vào ví mà bạn đang rút Astra, để chuyển Astra vào tài khoản Exchange.

Ngoài ra, bạn có thể quét mã QR để nhập địa chỉ nhận Astra vào ví bạn đang rút Astra.

3. Sau khi xác nhận giao dịch trên ứng dụng mà bạn định rút Astra, giao dịch sẽ được xử lý. Astra sẽ được ghi nhận vào tài khoản Exchange của bạn sau khi giao dịch xử lý thành công.

4. Bạn có thể kiểm tra trạng thái nhận Astra trong
[Lịch sử thay đổi số dư] — [Nạp].